تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6328
کلاس پرواز
Y