تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6284
کلاس پرواز
Y

ايران اير تور
شرکت هواپیمایی
ايران اير تور
مدل
Boeing
شماره پرواز
925
کلاس پرواز
Y