شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
5846
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
5846
کلاس پرواز
Y

کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
7061
کلاس پرواز
Y