ايران اير تور
شرکت هواپیمایی
ايران اير تور
مدل
Boeing
شماره پرواز
922
کلاس پرواز
Y

کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
7061
کلاس پرواز
E

ايران اير تور
شرکت هواپیمایی
ايران اير تور
مدل
Airbus
شماره پرواز
922
کلاس پرواز
C