تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6207
کلاس پرواز
Y

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6207
کلاس پرواز
J

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6207
کلاس پرواز
Q